FrontOffice nyemission tecknad till 180 %

Som tidigare kommunicerats fulltecknades emissionen (10MSEK) redan under ordinarie emissionsperiod som avslutades den 23 februari 2018. Styrelsen beslutade då om att öppna övertilldelningen om ytterligare 8 MSEK, vilken även den fulltecknats.

Genom nyemissionen, inkluderande övertilldelningen, emitteras 7 086 613 nya B-aktier, vilket motsvarar 17,55 % av röster och 31,67 % av kapitalet. Efter registrering hos Bolagsverket kommer FrontOffice totala antal aktier uppgå till 22 377 609 aktier och aktiekapitalet ökas med 354 330,70 SEK till totalt 1 118 880,50 SEK.

”Ett av våra mål med emissionen, förutom att resa tillväxtkapital, har varit att bredda ägarkretsen och vi har nu fått in många nya aktieägare och tack vare vår marknadsföring nått ut till nya målgrupper. Vi är naturligtvis mycket nöjda med utfallet i emissionen och hälsar alla nya aktieägare välkomna till FrontOffice” säger Johan Lund VD FrontOffice Nordic AB (publ).

Avräkningsnotor kommer att sändas till tecknare som erhållit tilldelning senast den 20 mars 2018, med likviddag enligt avräkningsnota.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018.