FundedByMe:s aviserade nyemission om 26 Mkr garanterad till 100%

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) (”FundedByMe”) har i dag erhållit garantier i den tidigare aviserade företrädesemissionen om 26 Mkr. Emissionen är en förutsättning för att samgåendet med branschkollegan Pepins ska kunna genomföras enligt tidigare aviserade planer.

FundedByMe har via teckningsåtaganden och garantier fullt ut garanterat den tidigare aviserade företrädesemissionen om 26 216 750 kronor. Teckningsåtaganden har erhållits från sex av bolagets huvudägare. Utöver detta har ett konsortium bestående av bolagets huvudägare, styrelseledamöter och vd, åtagit sig att fullt ut garantera emissionen, vilket innebär att emissionen är garanterad till 100 procent. Emissionen är en företrädesemission, vilket innebär att alla aktieägare har rätt att delta. Detaljerade villkor för emissionen kommer att meddelas i mitten av augusti.

– Det är otroligt glädjande att vi säkerställt den finansiering som behövs för att förverkliga detta historiska steg i bolagets utveckling. Detta bör även ses som en tydlig signal på min och huvudägarnas övertygelse om att den färdplan som tagits fram för den nya koncernen är rätt, säger FundedByMe:s vd Anders Danielsson.

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl. 10:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Anders Danielsson, VD
Telefon: +46 (0)73 420 49 07
E-post: anders.danielsson@fundedbyme.com

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig
Telefon: +46 (0)763 16 24 92
E-post: mats.jonsson@laika.se

Om FundedByMe
FundedByMe är noterat på NGM Nordic SME och består av crowdfunding-verksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfunding-bolag.  FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.