Hoi Publishing beslutar om konvertibelt lån om 2,025 miljoner kronor

Styrelsen i Hoi Publishing AB (“Hoi”) beslutar, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den 30 maj 2022, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 2,025 miljoner kronor genom en riktad emission av konvertibler.

Villkor i sammandrag

Hoi upptar ett konvertibelt lån om maximalt 2 025 000 kronor. Ett antal privata investerare kommer att låna ut maximalt 2 025 000 kronor. Lånelöften om 1 860 000 kronor är säkrade. Betalning av konvertiblerna är planerad till den 30 december 2022.

Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 15 000 kronor eller multiplar därav. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 10 procent. Konverteringskurs är fastställd till 3,00 kronor eller den av Bolaget framräknade genomsnittskursen under perioden, 16 oktober till 15 november 2024, minus 20%, vilket som är lägre, dock lägst 1,35 kronor. Första konverteringsmöjlighet är den 1 maj 2024.

Lånet och räntan förfaller till betalning den 30 december 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum. Bolaget ska ha rätt att betala tillbaka lånebeloppet från och med den 30 november 2024. För det fall Bolaget önskar betala tillbaka lånet i förtid ska innehavarna erbjudas en sista möjlighet att konvertera sina aktier. Innehavare kan också komma att bli erbjuden att i förtid kvitta sin fordran mot nya Aktier genom en beslutad kvittningsemission på villkor som då fastställs.  

Syfte med emissionen
Syftet med emissionen av konvertibler och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett effektivt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten och den fortsatta satsningen på att bygga Bolagets imprints och danska verksamhet.

”Förlagets verksamhet befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi skapar många nya möjligheter för våra författare. Det här kräver rätt organisation och tillgång till kapital för våra fortsatta satsningar. Det är tydligt att både författare och andra investerare ser de värden vi skapar här och vill understödja den här utvecklingen”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2022 klockan 11:45 CEST.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.