Klimator tillförs 20 MSEK i företrädesemission

Styrelsen för Klimator AB (”Bolaget” eller “Klimator”) offentliggör idag utfallet i den emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 25 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 48,85 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 5 998 977 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 45,13 procent av Företrädesemissionen, 495 113 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 3,72 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas delvis, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 3 922 577 aktier totalt, motsvarande cirka 29,50 procent av de erbjudna aktierna. 2,8 MSEK av Företrädesemissionen utgörs av kvittning av skulder i form av utgivna konvertibler och 0,3 MSEK utgörs av kvittning av garantiersättning. Klimator tillförs därmed totalt cirka 20 MSEK före emissionskostnader och kvittning.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 19 december 2022 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 48,85 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 5 998 977 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 45,13 procent av Företrädesemissionen, och 495 113 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 3,72 procent av Företrädesemissionen.  Garanterna kommer att tilldelas 3 922 577 aktier totalt, motsvarande cirka 29,50 procent av de erbjudna aktierna. Totalt tilldelas 10 416 667 aktier i emissionen.  Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen förväntas uppgå upp till cirka 3 MSEK.

 

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till att finansiera Bolagets offensiva tillväxtresa, samt för att stärka det egna kapitalet. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet.

 

 

Antal aktier och aktiekapital
Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 10 416 667 och uppgå till 25 924 751. Aktiekapitalet kommer att öka med 520 833,35 SEK och uppgå till 1 296 237,55 SEK efter registreringen.

 

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market kommer pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2023.

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-20 15:00 CET.

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.