Kallelse Årsstämma FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, org. Nr. 556871-1823

Aktieägarna i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 14 Maj 2020, klockan 14.00 till 15.30 på adress Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Inregistrering sker från 13.45. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 maj 2020. Aktieägare som önskar delta i stämman måste, senast fredagen den 8 maj 2020, anmäla sitt deltagande och eventuellt ombud eller biträde till Bolaget. Anmälan sker skriftligen till FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), Att: FundedByMe, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@fundedbyme.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före avstämningsdagen, då sådan införing ska vara verkställd. 

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets webbplats: https://fundedbyme.com/fullmakt  

Ärenden 

1. Öppnande av stämman 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringspersoner 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

8. Beslut om: 

– Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

– Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter 

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn 

11. Val av styrelse och revisor 

12. Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma 

13. Avslutande av stämman 

Övriga frågor eller information. Valberedning: Valberedningen har bestått av Tor Bonnier, Björn Wennerlund, Johan Olsson

 

Förslag till styrelsesammansättning:

  • Per Anders Fasth – Styrelseordförande
  • Christian Lindell – ordinarie ledamot
  • Haqvin Svensson – ordinarie ledamot
  • Anders Lundström – ordinarie ledamot
  • Klara Leander – ordinarie ledamot

 

Förslag till ny valberedning:

Det föreslås att valberedningen till stämman i maj 2021 skall vara

  • Tor Bonnier, Ordf.
  • Björn Wennerlund
  • Johan Olsson

 

_________________________________________________________________________ 

Beslutsförslag: 

Punkt 2 – 

Val av ordförande för stämman: Daniel Daboczy föreslås som ordförande för bolagsstämman. 

Punkt 10 – 

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn: Styrelsen föreslår att arvode skall erläggas i enlighet med tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 4 basbelopp för styrelseordföranden per kalenderår samt att arvode skall erläggas med 2 basbelopp för respektive ledamot. 

Styrelsen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 11 – 

Val av styrelse: 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås inval av styrelseledamöter enligt fullständig lista med kandidater och deras CV:s, som kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm senast tre veckor före stämman.  

Till ordförande föreslås: Per Anders Fasth. Till ledamöter föreslås inval av: Christian Lindell, Haqvin Svensson, Anders Lundström samt föreslås omval av Klara Leander. 

Per-Anders Fasth har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i finansiell miljö och suttit i bla Skandiabankens samt Piraeus bank styrelse. Christian Lindell har över 25 års erfarenhet inom professional services, primärt management consulting, i ledande positioner internationellt, med fokus på finansiella sektorn och kapitalmarknaden. Christian är idag vd i, EIX Asset Management Partners, inom fondförvaltning av ett nytt tillgångsslag inom Alternativa investeringar. Haqvin Svensson: Haqvin Svensson är civilekonom och har gedigen erfarenhet av företagsledning, organisation, finansiering och ekonomistyrning i stora och små företag, både i privat och affärsdrivande offentlig sektor. Anders Lundström har bland annat suttit många år i Söderbergh & Partners styrelse Klara Leander är investment manager inom Doberman Ventures som nyligen förvärvats av EY. Klara sitter i FundedByMe:s styrelse sedan 2019. 

Val av revisor: 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås som revisor omval av BDO Mälardalen AB med påskrivande revisor Per Svensson. 

Punkt 12 –  

Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma: 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, utgivning av teckningsoptioner eller upptagande av konvertibelt lån. Bemyndigandet skall vara begränsat till högst 10 000 000 aktier (i förekommande fall efter utnyttjande av utgivna teckningsoptioner eller konvertering av konvertibelt lån). 

Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. 

Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. 

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller anses vara marknadspåverkande, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation. 

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, via mail bolagsstamma@fundedbyme.com. Frågorna skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 maj 2020. 

Tillhandahållande av handlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan samt övriga handlingar kommer i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm senast tre veckor före stämman. 

Handlingarna skickas också elektroniskt utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin mailadress samt per post utan kostnad till de aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).