Klimator inleder teckningsperiod i nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 25 september 2020, inleds teckningsperioden i Klimator AB:s (”Klimator” eller ”Bolaget”) publika nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningsperioden avslutas den 9 oktober 2020. Fulltecknad emission tillför Bolaget initialt 21,25 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 63 procent. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer under teckningsperioden finnas tillgängliga på Bolagets (www.klimator.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid:                               25 september – 9 oktober 2020.

Teckningskurs:                            17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym:                          Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000  teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering:                                    85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser:                Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight:                 Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT TO1.

ISIN-kod aktien:                          SE0014401329

ISIN-kod teckningsoptionen:       SE0014808424

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi gör det möjligt att med mycket hög precision göra prognoser om nuvarande och kommande vägväder för hela vägnät. Teknologin är baserad på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet. Bolagets prognoser gör det möjligt för vintervägsindustrin att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimator har på senare år mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin som söker lösningar på hur självkörande funktioner ska kunna användas under vinterförhållanden.

Bolaget står inför en mycket expansiv tillväxtfas och har tagit beslut om att genomföra en publik spridningsemission av units inför en planerad notering på Spotlight. Emissionslikviden kommer användas till att intensifiera Bolagets marknadssatsningar.

Klimator deltog på Aktiespararnas Aktiedag den 21 september 2020. En bolagspresentation finns att se på följande länk: https://youtu.be/wMrHk3wwNvI.

Finansiell rådgivare

InWest Corporate Finance är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar som emissionsinstitut i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52