Kommuniké från årsstämman i Klimator AB (publ) den 13 maj 2022

Årsstämman i Klimator AB beslutade i enighet med styrelsens och valberedningens förslag följande:

  • Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag.
  • Att ingen utdelning skall ske för 2021.
  • Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
  • Att omvälja Per Danielsson till ordförande och att omvälja Jörgen Bogren, Lars Brodal, Torbjörn Gustafsson och Snjezana Simic till ledamöter. Linn Samuelsson avböjer omval.
  • Att till revisor omvälja KPMG representerad av Max Enskog.
  • Att arvodet till styrelsen skall utgöra 250 000 kr per år att fördela inom sig.
  • Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen enligt förslag i kallelsen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  • Att inrätta bolagets valberedning enligt förslag i kallelsen.

Göteborg, 13 maj 2021

KLIMATOR AB

Styrelsen

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18-24 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.