Kommuniké från årsstämman i Klimator AB (publ) den 24 maj 2023

Årsstämman i Klimator AB beslutade i enighet med styrelsens och valberedningens förslag följande:
 

•             Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag.

•             Att ingen utdelning skall ske för 2022.

•             Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

•             Att omvälja Per Danielsson till ordförande och att omvälja Jörgen Bogren, Torbjörn Gustafsson och Snjezana Simic till ledamöter. Lars Brodal avböjer omval.

•             Till nya ledamöter valdes Ketil Dahl och Johan Löfvenholm.

•             Att till revisor omvälja KPMG representerad av Johan Kratz.

•             Att arvodet till styrelsen skall utgöra 325 000 kr per år att fördela inom sig.

•             Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

•             Att inrätta bolagets valberedning enligt förslag i kallelsen.

Per Danielsson, styrelseordförande Klimator AB
E-post: per.danielsson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 559 59 88

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.