Kommuniké från extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

Idag onsdag den 25 juli 2018 hölls extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 806 208 aktier  representerade, vilket motsvarar 8,41 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut om företrädesemission. Beslutet fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag, med komplettering av avstämningsdag.

Bolagsstämman beslutade om en företrädesemission av högst 3 769 644 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 327 489,06 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Den som på avstämningsdagen är aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid fem (5) befintliga aktier av serie B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.

2. För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt (teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt följande turordning: i första hand till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i emissionen, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning; i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6,50 kronor.

4. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 22 augusti 2018.

5. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 27 augusti till och med den 10 september 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom betalning, senast den 10 september 2018. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista, varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen äger rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.

6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.