Kommuniké från extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) den 26 juli 2019

Idag har en extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida.

Stämman beslutade

  1. Att välja in Choon Seng Tan jämte Arno Smit till nomineringskommittén
  2. Att välja in Peter Ottosson såsom ordinarie styrelseledamot
  3. Godkänna beslut om företrädesemission fattat den 18 april 2019. Emissionen utfördes 30 april – 17 maj 2019
  4. Att ge styrelsen det sökta mandatet för att undersöka huruvida en omstämpling är fördelaktigt. Omstämpling av A-aktier till B-aktier skall inte ske vid detta tillfälle.

Vid stämman meddelades även styrelsens förslag om ersättning till VD á 50,000Sek per månad.

VD kunde berätta att H1 avslutats starkt med 21 framgångsrika crowdfundingrundor. Q1 var mycket svagt för hela branschen med mindre aktivitet på kapitalanskaffningar, noteringar och crowdfundingar och detta har påverkat både FundedByMe och Laika. Marknadsläget inför hösten ser lovande ut. Behovet av FundedByMe:s tjänster är fortsatt starkt och flytt har genomförts tillsammans med dotterbolaget Laika Consulting i gemensamma lokaler. Flytt och konsolidering med Laika kommer att visa goda resultat på kostnadssidan framöver. Under slutet av Q2 tecknades en avsiktsförklaring avseende FundedByMe Singapore med ambition att påbörja ansökan om lokalt Capital Market Services (CMS) tillstånd. 

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och i enlighet med tidigare lagda förslag. Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets investor relations sida, www.fundedbyme.com/investor-relations.

Styrelsen

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Daboczy, VD FundedByMe AB

daniel@fundedbyme.com

0736 26 9985

FundedByMe är den snabbast växande crowdfunding plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden.  Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com 

Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B)