Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 24 oktober 2023

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm tisdagen den 24 oktober 2023.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Historia Group ApS, men med förändrade villkor mot vad styrelsen tidigare föreslagit och i enlighet med av huvudägaren Lars Rambes framlagda förslag vid stämman. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 250 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 6,5%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 000 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie endast om och när överenskomna resultat- och omsättningsmål har uppfyllts, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i juli 2025.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 5,2% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Skälet för den något lägre och delvis villkorade köpeskillingen är att i enlighet med huvudägaren Lars Rambes önskemål försiktighetsvis ta hänsyn till sedvanliga identifierade risker i verksamheten samt ytterligare öka sannolikheten för att Bolaget får ut de värden som affären syftar till. Det noterades att dessa ändrade villkor accepterats av säljarna.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 november 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 1 250 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 125 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljarna av Historia och representerar en premie på cirka 270 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 20 september 2023. 

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av Historia Group ApS – Gepfandet Holding ApS, Estates.dk ApS, JJF Holding ApS, Raun Invest 2022 ApS och Davina Holding ApS som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Historia. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.  

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 24 oktober 2023

Hoi Publishing AB

Styrelsen

Kontaktperson:
Lars Rambe, VD Hoi Publishing
Mobil: 0709-369080
E-post: lars@hoi.se

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023 klockan 11:10 CEST.

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 200 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även två dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.