Korrigering av pressmeddelande om utfall i Indentives företrädesemission

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) lämnar korrigerade uppgifter om utfallet i den företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 20 juni 2018. Korrigeringen avser ökning av aktiekapital och antal aktier med anledning av nyemissionen. 

I tidigare utskickat pressmeddelande angavs att aktiekapitalet ökar med 1 100 668,00 SEK och antal B-aktier ökar med 5 503 340. Korrekta uppgifter är att Indentives aktiekapital, genom nyemissionen, ökar med totalt 1 549 215,80 SEK, från 1 293 898,40 SEK till 2 843 114,20 SEK och att antalet aktier i Bolaget, genom nyemissionen, ökar med 7 746 079 B-aktier från 6 469 492 B-aktier till 14 215 571 B-aktier.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 – 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2018 kl. 10:15.