Kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024 i Attana AB

 • Bolagets nettoomsättning ökade till 2,3 MSEK jämfört med 2,0 MSEK föregående år.

 • Övriga rörelseintäkter var oförändrade 0,0 MSEK

 • Kassaflödet var -0,01MSEK jämfört med +0,7 MSEK föregående år. (Förgående år påverkades av +9MSEK i nyemission)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I januari 2024 registrerades de av styrelsen i december 2023 beslutade nyemissionerna vilka tillförde bolaget 6,9 MSEK efter emissionskostnader.
 • Återbetalning av kortfristiga lån om 2 MSEK gjordes under januari.
 • Teodor Aastrup återinträdde som VD i mars månad.
 • I mars uppgraderade en amerikanska kund med befintligt supportavtal sitt instrument till ett Attana Cell 250 för ett värde av 1,5 MSEK.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor)

 • Nettoomsättning 2,3 (2,0) MSEK

 • Aktiverat arbete för egen räkning 0,2 (0,4) MSEK

 • Övriga rörelseintäkter 0,0 (0,0) MSEK

 • Rörelseresultat -0,6 (-3,2) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster -1,1 (-3,3) MSEK

 • Resultat efter skatt -1,1 (-3,3) MSEK

 • Resultat per aktie -0,0028 (-0,0128) kronor

VD-kommentar:

Trägen vinner.

Som ett led i vår långsiktiga satsning på repetitiv och ökande försäljning fick vi under kvartalet en uppgraderingsorder från en av våra kunder i USA som är verksam inom cancer och immunologi. Det är resultatet av vår unika teknik och målmedvetna arbete. Vi har vidare ett ökat antal dialoger med såväl befintliga som med nya kunder vilket är mycket glädjande.

Strax innan pandemin bröt ut initierade vi en satsning på att få fem betydande och välrenommerade referenskunder i USA. Vi blev tvungna att pausa detta inititiv under pandemin men under 2022 kom vi i gång igen. Syftet är att skapa en representativ bas av referenskunder i USA för att under 2025 påbörja diskussioner med lämpliga sälj- och samarbetspartners. En förutsättning för att lyckas med detta är at kunna påvisa nöjda referenskunder med repetitiv och ökande användning och inköp av Attanas produkter och tjänster. Under det gångna kvartalet fick vi ännu en uppgraderingsorder från en av dessa referenskunder. Vi har nu tre bra referenskunder i USA och en fjärde på gång. Två av dessa genererar repetitiva och ökande intäkter.

I Europa ser vi också ökad försäljning, dock är dessa kunder mer projektorganiserade jämfört med de USA-baserade. Vi ser således att vi behöver öka fokus på användandet av vår teknik i fler projekt hos respektive kund för at få bätre kontinuitet och höjd orderingång.

Värt att nämna är att artikeln från Karolinska Institutet ”Crimean–Congo haemorrhagic fever virus uses LDLR to bind and enter host cells” som publicerades 28 mars tillhör enligt Web of Science den översta procenten av mest lästa artiklar. Det ger oss en väldigt bra exponering på marknaden.

Avslutningsvis vill jag kommentera att vi operativt var kassaflödespositiva under kvartalet, men att räntorna på de lån vi har är ansträngande. Vi har sänkt kostnaderna på så sätt att vi ändå ska kunna ha operativ styrka att generera tillväxt. Första och högsta prioritet är att säkerställa ett kontinuerligt stabilt kassaflöde och därefter fokusera än mer på tillväxt. Kan vi minska eller bli av med våra lån, kommer vi kunna lägga mer tid och fokus på försäljning, leverans och därmed öka intäkterna. Därför är det viktigt at teckningsoptionerna i juni utnyttjas.

För att summera: Vi har förbätrat kassaflödet och en bra nyttjandegrad av teckningsoptionerna kommer att möjliggöra amorteringar av lån. Vi kan då nå den tillväxt vi eftersträvar genom at fokusera vår tid på våra lönsamma kunder och successivt addera nya kunder.

Teodor Aastrup VD Atana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com