Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 3 maj 2024 i bolagets lokaler i Sollentuna.

 

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Arne Nabseth valdes till ordförande.

Anders Ulrikson valdes till protokollförare.

 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Fastställdes enligt bilaga.

 

 1. Val av en eller två justeringsmän

Teodor Aastrup valdes att jämte ordförande justera protokollet.

 

 1. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.

 

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.

 

 1. Beslut om
  1. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Fastställdes.

 1. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förlusten balanseras i ny räkning.

 1. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.

 

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.

Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera och till ordförande fem basbelopp.

 

 1. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

Arne Nabseth valdes till ledamot.

Lena Jendeberg valdes till ledamot.

Rolf Lundh valdes till ledamot.

Teodor Aastrup valdes till ledamot.

Revisor:

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

 

 1. Styrelsens förslag till bemyndigande

Beslutades att godkänna styrelsens förslag.

 

 1. Annat ärende som ska tas upp på stämman
  1. Beslutades att valberedningen till årsstämman 2025 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2025 samt styrelsens ordförande.

 

 1. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

 

Vid protokollet  Ordförande

 

 

                                         

Anders Ulrikson  Arne Nabseth

 

Justeras

 

 

                    

Teodor Aastrup

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com