Nordic Iron Ore AB beslutar om riktad emission till Whittle Consulting

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) har i dag beslutat att reglera utestående skuld för den genomförda optimeringsstudien genom kvittning till nyemitterade aktier.

Nordic Iron Ore AB anlitade i maj 2020 Whittle Consulting (”WCPL”), en konsultfirma specialiserad på strategisk planering av gruvdrift, med bas i Australien, för att genomföra en optimeringsstudie för projektet i Blötberget. Enligt uppdragsavtalet har WCPL rätt att erhålla minst cirka hälften av sitt arvode i form av nyemitterade aktier. Emissionskursen ska enligt avtalet motsvara det vägda genomsnittet under 30 dagar närmast före uppdragets slutförande, dock lägst 2,50 kronor per aktie. Efter det att WCPL begärt att betalning av hela arvodet för den genomförda studien ska ske genom kvittning har styrelsen i Nordic Iron Ore AB beslutat att tilldela aktier i enlighet med begärda teckningar, motsvarande 5 982 161 kronor via en kvittningsemission till 2 327 689 nya aktier i Nordic Iron Ore AB.

Den riktade emissionen innebär att antalet aktier i ökar med 2 327 689 från 31 255 304 till 33 582 993 och att aktiekapitalet ökar med 4 036 758 kr från 54 204 018 kr till 58 240 776 kr. Genom emissionen uppstår således en aktieutspädning om ca 6,9 procent.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.