Nordic Iron Ore AB har ansökt om ytterligare undersökningstillstånd vid Blötberget

Nordic Iron Ore AB har lämnat in en ansökan till Bergsstaten om ett ytterligare undersökningstillstånd i anslutning till Blötbergsgruvan. Bakgrunden är de intressanta indikationer som erhållits från forskningsprojektet Smart Exploration. Detta gör det aktuella området mycket intressant för prospektering och vid en lyckosam prospektering en möjlig utökning av Nordic Iron Ores mineraltillgångar.

Genom Nordic Iron Ores deltagande i det EU-finansierade projektet Smart Exploration har kunskapen om geologin i närområdet till de tidigare tillståndsgivna och undersökta områdena ökats. Geofysiska mätningar, genomförda inom ramen för projektet har påvisat anomalier som kan tolkas som att mineraliseringen i Blötberget går längre på djupet än vad som tidigare är känt och indikerar även att mineraliseringen fortsätter i västlig riktning. Detta gör området mycket intressant för prospektering varför ansökan om ett ytterligare undersökningstillstånd, Blötberget 5, har lämnats in och registrerats hos Bergsstaten.

Efter beviljat undersökningstillstånd planeras prospektering i området för att söka verifiera de indikerade mineraliseringarna med kärnborrning.

”Vi tror mycket på detta nya undersökningsområde och att det kan leda till ökade mineraltillgångar och därmed öka livslängden och förbättra lönsamheten vid den framtida gruvbrytningen i Blötberget”, säger Ronne Hamerslag, VD för Nordic Iron Ore.

Om Smart Exploration

Det EU-finansierade forskningsprojektet Smart Exploration fokuserade främst på att ta fram kostnadseffektiva och miljövänliga metoder och verktyg för prospektering efter mineralresurser i gruvnära miljöer. Syftet var att ta fram metoder för att söka efter mineraler som är vitala för EU:s ekonomiska och teknologiska utveckling. Arbetet vid Blötberget leddes av Uppsala Universitet och SGU.

Ronne Hamerslag
Verkställande Direktör

Telefon: 0240 88 301
E-mail: ronne.hamerslag@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se