Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 10,6 MSEK

Styrelsen i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 7 juli 2021, beslutat om en riktad nyemission av 3 552 062 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en sammanlagd emissionslikvid om 10 656 186 SEK. Betalning för tecknade aktier har skett genom kvittning av tidigare upptagna lån med rätt till återbetalning via konvertering till aktier, lämnade i februari 2021.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning. Teckningsberättigade i emissionen är Kopparinvest AB (1 715 972 aktier) samt Fredrik Lundgren (1 836 090 aktier) och betalning sker genom kvittning av lån lämnade i februari 2021. För mer information om lånen hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 26 februari 2021.

Grunden för teckningskursens bestämmande är överenskommelse med de teckningsberättigade vilken baseras sig på den vid lånetillfället aktuella betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. 

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 3 552 062, från 33 582 993 till 37 135 055. Aktiekapitalet ökar med cirka 6 160 107,54 SEK, från cirka 58 240 776 SEK till cirka 64 400 884 SEK. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att de har registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.