Ny styrelse invald på stämman i FundedByMe. Alla beslutspunkter enhälligt fattade

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) höll, torsdag den 14 maj 2020, årsstämma. Vid årsstämman beslutade aktieägarna bland annat följande:

Stämman beslutade

Att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsår 2019.

Att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att fastställa att arvode skall erläggas i enlighet med tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 4 basbelopp för styrelseordföranden per kalenderår samt att arvode skall erläggas med 2 basbelopp för respektive ledamot. Stämman beslutade att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 

Till styrelseledamöter valdes:

Per Anders Fasth – Styrelseordförande

Christian Lindell – ordinarie ledamot

Haqvin Svensson – ordinarie ledamot

Anders Lundström – ordinarie ledamot

Till valberedning valdes:

Tor Bonnier, Ordf.

Björn Wennerlund

Johan Olsson

Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med påskrivande revisor Per Svensson.

Det beslutades om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa årsstämma.

Det beslutades att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, utgivning av teckningsoptioner eller upptagande av konvertibelt lån. Bemyndigandet skall vara begränsat till högst 10 000 000 aktier (i förekommande fall efter utnyttjande av utgivna teckningsoptioner eller konvertering av konvertibelt lån).

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och i enlighet med tidigare lagda förslag. Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets investor relations sida, www.fundedbyme.com/investor-relations

Styrelsen

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).