Nytt antal aktier och röster i Trianon

Antalet aktier och röster i Fastighets AB Trianon har förändrats med anledning av den apportemission som genomfördes i samband med förvärvet av aktier i Signatur Fastigheter AB (publ). Genom apportemissionen har antalet B-aktier i Trianon ökat med 285 990 och antalet röster har ökat med 28 599.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 37 751 490, varav 1 521 118 A-aktier och 36 230 372 B-aktier, motsvarande totalt 5 144 155,20 röster.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl 17:30 CET.

 

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.