Ökat antal aktier och röster i Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) meddelar att per den 31 januari 2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i Genova till 45 613 329 aktier och 45 613 329 röster. Det totala antalet aktier består av 45 613 329 stamaktier, berättigade till en (1) röst vardera.

 

Den 10 januari 2023 beslutade styrelsen i Genova om en riktad nyemission av stamaktier i Genova med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 4 maj 2022. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 11 januari 2023 till följd av att antalet stamaktier i Genova ökade med 3 636 363 och antalet röster i Bolaget ökade med 3 636 363. Således finns per den 31 januari 2023 45 613 329 utestående stamaktier i Genova.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023, kl 17.31 CET.

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,0 mdkr och en uthyrbar yta om cirka 299 700 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se