Railway Metrics and Dynamics AB publicerar analys gjord av TradeVenue

Idag publicerar Railway Metrics and Dynamics AB en analys som bolaget beställt av TradeVenue AB. TradeVenue har i sin DCF-värdering kommit fram till ett värde på SEK 9,1 per aktie respektive SEK 3,5 per aktie, beroende på två olika scenarier.

TradeVenues värdering av Railway Metrics and Dynamics beror till stor del på resultatutvecklingen långt framåt i tiden. TradeVenue har använt sig av en diskonterad kassaflödesanalys med ett avkastningskrav (WACC) på 14 procent, där de kommer fram till ett värderingsspann om SEK 3,5–9,1 per aktie.

I värderingen tillämpar de samma långsiktiga antaganden för det optimistiska och pessimistiska scenariot. I avkastningskravet har TradeVenue också tagit höjd för osäkerheten i prognosen av det fria kassaflödet genom att tillämpa en småbolagspremie på 3 procent och en extra riskpremie på 3 procent.

Med tanke på antalet tecknade order som RMD förväntar sig under 2023 bedömer TradeVenue att en betydligt mer rättvis värdering i enlighet med ovanstående värden redan kan visa sig innestående år.

Analysen har sammanställts av TradeVenue AB på uppdrag av Railway Metrics and Dynamics AB och kan laddas ner i sin helhet här: https://tradevenue.se/artiklar/analys-railway-metrics-and-dynamics-sweden-3204

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com