SpiffX (under namnändring till Spiffbet) genomför nyemission för att finansiera offensiv tillväxtstrategi

Styrelsen i SpiffX AB (under namnändring till Spiffbet, ”Bolaget”) har beslutat att med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 18 april 2018 genomföra en nyemission om 25,1 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningstiden löper under perioden 3 till 19 oktober 2018. Emissionen är garanterad till 100 procent.

Genom emissionen kommer Bolaget att tillföras 25,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att:

 • Intensifiera marknadsföringen av Bolagets två produktområden, casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, det vill säga Take5-familjen med spel under varumärket Spiffbet Games.
 • Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och distributörer genom fortsatt produktanpassning.
 • Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att skräddarsy casinospelen till lokala marknader.
 • Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer för fotboll samt bredda Take5-appikationen till andra idrotter som basket, tennis med flera.
 • Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och certifiering på nya marknader.
 • Återbetala det brygglån om 6,5 MSEK som togs den 9 maj 2018.

Emissionskursen har bestämts till 1,50 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om 31 procent jämfört med ett volymvägt genomsnitt för SpiffXs historiska kurs under perioden 7 – 20 september 2018. 

Erbjudandet avser en företrädesemission där sju befintliga aktier i Bolaget berättigar till teckning av fyra nyemitterade aktier. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas, Teckning utan företräde är också möjlig. 

Emissionen kommer att inbringa 25,1 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK, varav cirka 2 MSEK utgör kostnad för upprättandet av emissionsgarantin. För nuvarande aktieägare som inte tecknar sig i erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om cirka 36 procent, beräknat som antalet aktier i erbjudandet dividerat med antalet aktier efter fulltecknad emission, eller 16 739 204 aktier förutsatt fulltecknat erbjudande. Antalet aktier i Bolaget efter emission vid full teckning uppgår till 46 032 813.

För att säkerställa företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser och garantiavtal med externa investerare, ett antal större aktieägare samt styrelse och ledning om totalt 100 procent av emissionsbeloppet.

Onsdagen den 3 oktober är beräknad dag för offentliggörande av Investeringsmemorandum och teckningstiden löper under perioden 3 till 19 oktober 2018. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 1 oktober 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 3 oktober till och med den 17 oktober.

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i det informationsmemorandum som beräknas publiceras på Bolagets hemsida senast den 3 oktober 2018.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 16 739 204 aktier, motsvarande 25 108 807,50 SEK.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är registrerade som aktieägare i SpiffX AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För sju befintliga aktier erhålls fyra teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Teckningsperiod: 3 oktober 2018 till och med 19 oktober 2018.
 • Värdering (pre-money): Cirka 43,9 MSEK.
 • Antal aktier före nyemission: 29 293 609 aktier.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser 100 procent av emissionsbeloppet.

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018, kl. 08:30 CET

Om SpiffX (under namnändring till Spiffbet)

SpiffX utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games – har SpiffX hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffXCuracao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffX har även licens i Storbritannien. 

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är Bolagets certified advisor.