Streamify AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Streamify AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget grundades 2017 med avsikten att skapa en bättre lösning för hur livesändning ska se ut i framtiden. 2019 lanserades plattformen Streamify, som är en lättanvänd digital plattform som kombinerar livestreaming och E-commerce i ett.

Tjänsten riktar sig till både den individuella användaren och större etablerade aktörer inom diverse branschsegment. En lokal artist kan exempelvis använda Streamify för att livestreama en musikkonsert, likväl finns möjligheten att livestreama större evenemang såsom en fotbollscup till tusentals tittare. Plattformen är tekniskt skalbar och går därför att anpassa utefter antalet tittare på aktuella livestreamingar. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant E-commerce.

Bolaget lanserade under 2019 den plattform som man har utvecklat sedan 2017 och idag bedrivs under Streamify. Streamify erbjuder en lättanvänd digital plattform som kombinerar livestreaming och E-commerce i ett. Plattformen riktar sig till både den individuella användaren och större företag, organisationer och föreningar. Streamify har sedan lanseringen 2019 upplevt ett stigande intresse från marknaden och efter positivt genomförda pilotprojekt med samarbetspartners har plattformen upplevt en tilltagande tillväxt på kort tid. Efterfrågan på digitaliseringslösningar har ökat markant de senaste åren och Streamify befinner sig i nuläget i ett tidigt skede av en uppskalningsfas, med en ambitiös tillväxtplan.

Vi rider just nu på den eftertraktade vågen av att befinna oss precis rätt i tiden, med en fantastisk produkt och hög efterfrågan. Streamify står inför en spännande tillväxtresa och efter lanseringen av plattformen 2019 är vi nu redo att ta nästa kliv.

  • Johan Klitkou, VD och grundare till Streamify AB

Den aktuella kapitaliseringen är en förutsättning för en ökad tillväxttakt, genom vilken Streamify kan fortsätta arbetet inom organisations- och produktutveckling samt ingå nya strategiska samarbetsavtal för att därefter styra försäljningen mot den bredare internationella marknaden. Med de angivna satsningarna är Bolagets målsättning att uppnå positivt kassaflöde år 2024.

Spridningsemission inför noteringen

Total emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget totalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader. Genom initial emission av aktier tillförs Streamify 12,4 MSEK efter emissionskostnader, varav cirka 2 MSEK avser redan mottaget brygglån. Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,3 MSEK efter emissionskostnader.

En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskursen är 30,50 SEK per unit, vilket motsvarar 6,10 SEK per aktie.  Courtage utgår ej. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under tiden från den 9 december 2020 till och med den 23 december 2020.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 7,30 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 25 november 2021 till och med den 16 december 2021.

Streamify AB:s värdering uppgår till cirka 19,9 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

Streamify AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 25 januari 2021.

 

Information om aktien

Kortnamn: STREAM

ISIN: SE0015244462

Första dag för handel: 25 januari 2021.

Information om aktien

Kortnamn: STREAM TO 1

ISIN: SE0015243340

Första dag för handel: 25 januari 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com