Swedbanks valberedning – förslag till årsstämman 26 mars 2024

29 januari 2024

  • Till omval föreslås Göran Persson, Göran Bengtsson, Annika Creutzer, Hans Eckerström, Kerstin Hermansson, Helena Liljedahl, Anna Mossberg, Per Olof Nyman, Biljana Pehrsson och Biörn Riese. Det noteras att Bengt-Erik Lindgren har avböjt omval.  
  • Till styrelseordförande föreslås Göran Persson.
  • Omval föreslås av PwC AB som revisor. 

Valberedningens förslag innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank föreslås vara tio, det vill säga en färre än 2023, varav fem män och fem kvinnor.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Samtliga föreslagna ledamöter, utom Göran Bengtsson, är att anse som oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bankens större aktieägare.

– Swedbanks styrelse fungerar väl under Göran Perssons ledning och kompetensen har utvecklats ytterligare under året. Bengt-Erik Lindgren har avböjt omval och valberedningen vill tacka honom för hans insatser i styrelsen, säger valberedningens ordförande Lennart Haglund i en kommentar.

Valberedningen föreslår vidare att advokat Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman 2024.

I Swedbanks valberedning ingår ordförande Lennart Haglund (Sparbankernas Ägareförening), Ylva Wessén (Folksam), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Annette Björkman (Sparbanksstiftelserna), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), och Göran Persson (Ordförande i Swedbank AB).

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag till arvode åt styrelseledamöter och revisorer, samt förslag till Principer för hur valberedningen ska utses och Instruktion för valberedningen, kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman och finnas tillgängligt på Swedbanks webbplats. 

Swedbanks årsstämma hålls den 26 mars 2024. 

För ytterligare information:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 705 575 129.

Swedbank gör det möjligt för de många människorna och företagen att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se