Hoodin AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om cirka 24,4 MSEK

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har idag den 15 november 2019, med stöd av styrelsens...