Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Wicket Gaming har fastställts till 3,0 SEK per aktie

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2023. En (1) unit bestod av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för Teckningsoptionerna har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 17 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023, dock inte högre än 6,0 SEK eller lägre än 3,0 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,80 SEK och således har teckningskursen fastställts till 3,0 SEK. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023.

Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 28,6 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 14 november 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 9 november 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 14 november 2023.

 

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

Nyttjandeperiod: 1 november 2023 – 14 november 2023.

 

Teckningskurs: 3,0 SEK per aktie.

 

Emissionsvolym: 9 520 457 Teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande emitteras 9 520 457 aktier vilket tillför Bolaget cirka 28,6 MSEK, före emissionskostnader.

 

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 9 november 2023.

 

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med
7 616 365,60 SEK, från 26 317 687,20 SEK, till 33 934 052,80 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 9 520 457 aktier, från 32 897 109 aktier till 42 417 566 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 22,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Notera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 14 november 2023, alternativt avyttras senast den 9 november 2023, förfaller utan värde. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptionerna.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wicket Gaming i samband med i samband med nyttjandet av Teckningsoptionerna. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med i samband med nyttjandet av Teckningsoptionerna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00
 

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

 

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.