Wicket Gamings riktade nyemission är fulltecknad

Wicket Gaming AB (publ) (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 1 augusti 2023 att Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission om sammantaget högst 12 500 000 aktier till teckningskursen 0,80 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Wicket Gaming 10 MSEK. För genomförande av Nyemissionen erfordras att den extra bolagsstämman den 4 september 2023 beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet varigenom aktiens kvotvärde sänks från 1 SEK till 0,80 SEK.

Vid offentliggörandet den 1 augusti hade Nyemissionen säkerställts genom teckningar och teckningsförbindelser till ett belopp om 7,5 MSEK. Nyemissionen är nu säkerställd avseende hela beloppet 10 MSEK.

För mer information om Nyemissionen, se Bolagets pressmeddelande den 1 augusti 2023.

 

För ytterligare information

Eric de Basso, VD

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00