Teckningsperioden i ESEN eSports företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Idag inleds teckningsperioden i ESEN eSports AB:s (”ESEN” eller ”Bolaget”) företrädesemission om
cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Styrelsen
har även möjlighet att påkalla en en överteckningsemission om cirka 1,5 MSEK för det fall
företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen och villkoren i överteckningsemissionen är
desamma som i företrädesemissionen.

Motiv för företrädesemissionen

Företrädesemissionen genomförs med syfte att vidareutveckla Bolagets nylanserade
turneringsplattform, öka sälj- och marknadsinsatser samt refinansiera upptagen brygglånefinansiering.

Villkor i företrädesemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för en (1) befintlig aktie på
  avstämningsdagen den 17 oktober 2018 erhöll en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2)
  teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 4,60 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering om 14,6 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 589 662 aktier.
 • Överteckningsemissionen omfattar högst 317 932 aktier.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till 73,2 procent genom teckningsåtaganden motsvarande
  37,7 procent samt garantiåtaganden motsvarande 35,5 procent. Samtliga parter som har lämnat
  garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande.
 • För varje två (2) tecknade, betalda och tilldelade aktier i företrädesemissionen eller
  överteckningsemissionen erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption. Vardera teckningsoption
  berättigar till nyteckning av en (1) aktie under perioden 2 september – 16 september 2019 till
  en teckningskurs om 6,00 SEK.

Tidplan för företrädesemissionen

19 oktober – 5 november 2018 Teckningsperiod
19 oktober – 1 november 2018 Handel med teckningsrätter
19 oktober 2018 till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen Handel med BTA
Omkring 8 november 2018 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedel finns publicerade på Bolagets hemsida
www.esenstudio.com/emission, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com
samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Investerarträffar

Under emissionsperioden kommer ESEN att presenteras på följande event:

Stockholm Aktiedagen, 23 oktober, 16:30 – 17:00
Operaterrassen, Karl XII:s torg
Anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-23-oktober

Stockholm, 24 oktober, 12:00 – 13:00
Hos Augment Partners AB, Birger Jarlsgatan 2

Stockholm, 1 november, 12:00 – 13:00
Hos Augment Partners AB, Birger Jarlsgatan 2

Anmälan till träff hos Augment Partners AB görs genom att meddela datum och antal deltagare till
info@augment.se

För vidare information, vänligen kontakta:
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports AB

+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt
handla med aktier eller andra värdepapper i ESEN eSports AB. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i ESEN eSports AB kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som ESEN
eSports AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av ESEN
eSports AB för att tillåta erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller
distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller
där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA, förutom ett skriftligt godkännande från ESEN eSports AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn
på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden
avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier.
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ESEN eSports AB anser att
dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att
sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad
som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid
tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av
ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd

ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen.
ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering “King of Nordic” under eget varumärke. Men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare.Läs mer på www.esenstudio.com eller www.kingofnordic.com.