Utfall i Confidence Internationals nyemission

Styrelsen för Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av bolagsstämma den 9 maj 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemission löpte ut den 11 juni 2018 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 83,5 procent med stöd av teckningsrätter. Andelen som tecknades utan stöd av teckningsrätter summerades till 2,1 procent. Resterande del, motsvarande 14,4 procent, tecknades av emissionsgaranten. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader. Totalt har 3,2 MSEK, motsvarande 18,1 procent tecknats av medlemmar i Confidence styrelse. I enlighet med beslut på bolagsstämman den 9 maj 2018 emitteras också 4 867 868 aktier genom en riktad emission till Erik Penser Bank. Betalning för aktierna erläggs genom kvittning av fordran som avser garantiarvode i Företrädesemissionen. För var aktie erläggs ett belopp motsvarande 0,10 SEK.

Totalt tecknades 148 514 298 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,9 MSEK eller 83,5 procent av Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av företrädesrätt summerades till 3 754 600 aktier, motsvarande 0,4 MSEK eller 2,1 procent. Resterande del, motsvarande cirka 2,6 MSEK eller 14,4 procent, har tilldelats emissionsgaranten. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Confidence cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader.

Totalt har 3,2 MSEK, motsvarande 18,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats av medlemmar i Confidence styrelse.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 maj 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer Confidences aktiekapital att öka med 17 783 158,20 SEK till 23 710 877,60 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 177 831 582 aktier till 237 108 776 aktier. Genom den riktade emissionen till Erik Penser Bank kommer Confidences aktiekapital därutöver att öka med ytterligare 486 786,80 SEK till 24 197 664,40 SEK genom utgivande av 4 867 868 aktier. Efter den riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 241 976 644 stycken. Den riktade emissionen genomförs i syfte att reglera fordran avseende garantiarvode i Företrädesemissionen. Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske under vecka 28 med handel på Nasdaq First North.

”Det kapitaltillskott som Confidence nu erhåller kommer väsentligt att stärka vårt operationella utrymme inför framtiden och samtidigt ge finansiell stabilitet, vilket tillsammans medför att vi står bättre rustade att utföra våra planerade marknadssatsningar och tillväxtstrategier. Jag vill passa på att tacka våra ägare för visat förtroende”, säger Pär Nilsson, VD Confidence International.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Erik Penser Bank, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Foyen Advokatfirma. 

Denna information är sådan information som Confidence International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 22:00 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.