Utfall i nyligen avslutad nyemission.

Den 21 Februari 2018 avslutades teckningstiden i Systemhus AB (publ).

Totalt tecknades 3 209 466 aktier vilket ledde till att aktiekapitalet ökade med 438 381,82 SEK. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 75 procent.

Systemhus VD, Linus Söder kommenterar:

“Jag vill rikta ett tack till de som tecknade aktier i nyemissionen. Med emissionslikviden kan vi accelerera våra marknadsplaner och ge extra kraft åt vår försäljningsavdelning. Vi tackar även RAIRE Invest AB för ett i alla delar väl utfört arbete.”

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombeörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se