Utfall i Promimics listningsemission – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 29 april 2022

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna högst 5 000 000 aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, tecknades till 100,0 procent. Därmed kommer inte övertilldelningsoptionen om 500 000 aktier genom ALMI Invest Västsverige AB (”ALMI”) att utnyttjas. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 80,0 MSEK.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 22 april 2022. Erbjudandet omfattade 5 000 000 nyemitterade aktier i Promimic. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 29 april 2022, förutsatt slutligt godkänd ansökan. Inom ramen för Erbjudandet tillförs Bolaget 80,00 MSEK före emissionskostnader och Promimic tillförs över 700 nya aktieägare. Övertilldelningsoptionen om 500 000 aktier genom ALMI kommer därmed inte att utnyttjas.

När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier öka från 12 386 490 till 17 386 490, vilket motsvarar en utspädning om cirka 28,8 procent. Aktiekapitalet kommer öka från 1 238 649,00 SEK till 1 738 649,00 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 16,0 SEK, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Promimic om 278,2 miljoner kronor. Erbjudandet omfattades till cirka 78,8 procent av teckningsförbindelser, motsvarande 63,0 MSEK, från K-Svets Ventures AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank (för kunders räkning), Hans Andersson Holding AB, Jovitech AB och Aktiebolaget Westergyllen.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av aktierna har skett i enlighet med de principer som angavs i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 6 april 2022. Efter Erbjudandets genomförande har Bolaget över 750 kvalificerade aktieägare. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 25 april 2022
  • Beräknad likviddag är den 28 april 2022
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 29 april 2022 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”PRO”

Magnus Larsson, VD för Promimic, kommenterar:

”Det är glädjande att kunna välkomna så många nya aktieägare till Promimic och vi ser fram emot att nu kunna fokusera helt och hållet på vår affär och bidra till förbättrad inläkning vid implantatoperationer, ökad patientnytta och därigenom ett långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare. Noteringen innebär en uppnådd milstolpe med en grundlig genomgång av Bolaget med effektiviserade styrprocesser och vi kan nu påbörja resan mot nästa mål; att nå en omsättning om 100 MSEK om fem år. Vi har rivstartat året på väg mot detta mål och redan under första kvartalet har våra kunder, främst ortopedibolag, lämnat in åtta nya produktansökningar till FDA. Vi ser framför oss en god omsättningstillväxt under de kommande åren. Återigen, välkomna som aktieägare i Promimic och jag hoppas vi får nöjet att träffa många av er under åren som kommer.”

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD

Telefon: 070 977 64 77

E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Denna information är sådan som Promimic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl 17:45 CEST.

Om Promimic

Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal och försäljningskontor i USA. Fram tills idag har över 600 000 operationer med implantat som använder Bolagets teknik genomförts runt om i världen. 

Erik Penser Bank är Promimics Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har enbart lämnats genom det prospekt som offentliggjordes den 6 april 2022. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med Relevanta personer. Personer som inte är Relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som “tro”, “förvänta”, “förutse”, “avse”, “kan”, “planera”, “uppskatta”, ”ska”, “bör”, “kunde”, “sikta” eller “kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.