#19-81 Observationsnotering av Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy” eller ” Bolaget”), vars aktier är noterade på Nordic MTF har under sommaren 2019 offentliggjort ett antal pressmeddelanden som kortfattat redogörs för nedan.

Den 30 maj 2019 offentliggjorde Bolaget att den numera före detta huvudägaren Fredrik Johansson
avgår som verkställande direktör p.g.a. personliga skäl och att Robert Strandäng utses till ordinarie
verkställande direktör.

Den 13 juni 2019 offentliggjorde Bolaget att Fredrik Johansson återinträder som verkställande
direktör.

Den 13 juni 2019 offentliggjordes därtill att förhandlingar med GEM-fonden om teckningsoptioner var
avslutade. Bolaget hade fört förhandlingar med GEM-fonden om att lösa ut de 106 miljoner
teckningsoptioner som GEM-fonden vid tillfället innehade, men styrelse och ledning hade dock tagit
beslut om att inte gå vidare med dessa förhandlingar då man vid tillfället var för långt ifrån varandra
och inte såg att en överenskommelse kunde nås som skulle vara till gagn för Bolaget och aktieägarna.

Den 13 juni 2019 offentliggjordes ytterligare ett pressmeddelande vari Bolaget meddelade att det hade
förvärvat majoriteten (56%) av bolaget Shipinvest 5 AS (under namnändring till Smart Energy
Logistics AS) i Norge. Köpeskillingen för Smart Energy´s andel är 5,165 MUSD (ca 49 Mkr). Smart
Energy Logistics AS har i sin tur förvärvat 100% av råoljetankfartyget MT Pytheas (British Curlew)
som kommer att namnändras till PALLAS ORUST.

Den 14 juni 2019 offentliggjorde Bolaget en kallelse till extra bolagsstämma som kom att hållas den 16
juli 2019. En av punkterna avsåg val av styrelse.

Den 28 juni 2019 offentliggör Bolaget att GEM-fonden överlåtit 50% av sina teckningsoptioner till
Secoya Group International, INC och dessa två aktörer tillsammans valt att utnyttja vardera 5 miljoner
teckningsoptioner, totalt 10 000 000 st.

Den 15 juli 2019 offentliggjorde Bolaget ett förslag till ny styrelse. Ingen av de tidigare
styrelseledamöterna föreslogs till omval.

Den 16 juli 2019 offentliggjorde Bolaget en kommuniké från extra bolagsstämma där det framgår att
ny styrelse valts in i enlighet med förslaget den 15 juli 2019.

Den 16 juli 2019 offentliggjorde Bolaget information om att Energifonden Sverige AB (som
kontrolleras av Fredrik Johansson) per den 30 juni hade 142 miljoner aktier i Bolaget vilket
motsvarade ca 20% av totala antalet aktier i Bolaget. En minskning med ca 121 miljoner aktier jämfört
med årsskiftet (enligt tjänsten Holdings som tillhandhas av Modular Finance AB). Enligt uppgift ska
denna försäljning skett under perioden 30 maj-13 juni då tidigare verkställande direktör varit
entledigad p.g.a. sjukdom och därmed ej person i ledande ställning. Bolaget meddelade även i
pressmeddelandet att Energifonden Sverige AB avyttrat ca 120 miljoner aktier i Bolaget via en
blocktransaktion till en finansiell aktör.

Den 18 juli 2019 offentliggjorde Bolaget att man byter verkställande direktör p.g.a. sjukdom. Fredrik
Johansson ersattes av styrelseledamoten Jesper Starander.

Den 19 juli 2019 offentliggjorde Bolaget att man kommit överens med Energifonden Sverige AB att
Energifonden Sverige AB förvärvar samtliga aktier i Smart Energy Logistics AS av Smart Energy.
Köpeskillingen uppgick till 48.3 MSEK och motsvarade samma summa som vid förvärvet av aktierna
den 13 juni 2019.

Den 19 juli 2019 offentliggjordes även att Bolaget hade för avsikt att föreslå en extra bolagsstämma
om att besluta om en sakutdelning i form av samtliga aktier som Bolaget innehade i dotterbolaget
Smart Energy Sweden AB (publ) som även inom kort skulle komma att namnändras till Smart Kredit
AB (publ).

Den 22 juli 2019 offentliggjorde Bolaget en kallelse rörande förslag om sakutdelning av aktier i
dotterbolaget Smart Energy Kredit AB.

Den 26 juli 2019 offentliggjorde Bolaget att styrelseordförande Patrick Sjögren lämnat styrelsen på
egen begäran. Detta innebär att Bolagets vid tillfället endast hade två ledamöter och ej var fulltalig.

Den 29 juli 2019 offentliggjorde Bolaget att dess styrelse drar tillbaka förslaget på extra
bolagsstämman om att genomföra en sakutdelning av Smart Energy Kredit AB. Som motiv angavs
bl.a. att Bolaget fått information om att man den 26 juli 2019 fått en ny storägare i Capital Conquest
AB (publ).

Den 1 augusti 2019 offentliggjorde Bolaget att Secoya Group International, INC hade utnyttjat 20
miljoner teckningsoptioner.

Den 2 augusti 2019 offentliggjorde Bolaget beslut att genomföra en riktad emission till GEM Global
Yield Fund enligt de avtal som finns mellan parterna. För aktierna kommer GEM att betala ett
styckepris som fastställs efter 15 handelsdagars genomsnittliga slutkurs minus 10 % rabatt, räknat från
den 02 augusti 2019. Tecknas samtliga aktier blir utspädningseffekten för befintliga aktieägare
maximalt 36,76 %. Minsta antal aktier som kan komma att ges ut är 65 000 000 st. och som mest 260
000 000 st. beroende på GEM:s täckningsgrad.

Den 5 augusti 2019 offentliggjorde Bolaget beslut om att genomföra en riktad emission om 177
miljoner aktier som inbringar ca 25,5 Mkr före emissionskostnader. Den riktade emissionen görs med
en rabatt om tio (10) procent och riktas till fyra privata investerare.

Den 6 augusti 2019 offentliggjorde Bolaget ett förtydligande rörande pressmeddelandet daterat den 5
augusti 2019 om riktad emission. Av kompletterade uppgifter framgick bl.a. att storägaren Capital
Conquest AB (publ) tecknat 173,5 miljoner aktier, d.v.s. merparten av den riktade emissionen. Av
pressmeddelandet framgick även att emissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med 17 727 500
kr till totalt 88 441 292 kr och öka antalet aktier i bolaget med 177 275 000 st. till totalt 884 412 915 st.
vilket motsvarar en aktieutspädning om totalt 25,06% för befintliga aktieägare.

Den 7 augusti 2019 offentliggjorde Bolaget en kommuniké från extra bolagsstämma där det framgår
bl.a. att Glenn Renhult, som representant för huvudägaren Capital Conquest AB (publ), valts till ny
styrelseledamot och vid konstituerande styrelsemöte utsetts till styrelseordförande för Bolaget.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om det föreligger
omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i
Smart Energy under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om instrument som omfattas >
Listningsnamn: Smart Energy Sweden Group
Kortnamn: SEGR
ISIN-Nummer: SE0002627141
Instrument-ID: 43EE
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55.