#19-95 Företrädesemission i Gold Town Games AB

Styrelsen i Gold Town Games AB (”Bolaget”) har den 25 september 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 september 2019. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 oktober 2019. Avstämningsdag är den 2 oktober 2019.

Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,90 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 oktober 2019 till och med den 18 oktober 2019. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 4 oktober 2019 till och med 16 oktober 2019. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 4 oktober 2019 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 september 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Gold Town Games TR
Kortnamn: GTG TR
ISIN-kod: SE0013235538
FISN-kod: GOLDTOWNGA/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2019-10-04
Sista dag för handel: 2019-10-16
Instrument-ID: 5JSE
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 58 126 360
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Gold Town Games BT
Kortnamn: GTG BT
ISIN-kod: SE0013235546
FISN-kod: GOLDTOWNGA/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2019-10-04
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 5JSD
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.