#20-17 Företrädesemission i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutade styrelsen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (”Bolaget”) den 4 mars 2020 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 mars 2020. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 mars 2020. Avstämningsdag är den 11 mars 2020.

 

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt av serie A för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie A. Teckningskursen är 2,20 SEK per A-aktie.

 

Teckning av aktier av serie A ska ske under perioden från och med den 13 mars 2020 till och med den 27 mars 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME Sweden från och med den 13 mars 2020 till och med 25 mars 2020. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 13 mars 2020 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 mars 2020.
 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden TRA

Kortnamn: FBM TRA

ISIN-kod: SE0013914850

FISN-kod: FUNDEDBYME/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-03-13

Sista dag för handel: 2020-03-25

Instrument-ID: 61KK

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 10113345

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden BTA

Kortnamn: FBM BTA

ISIN-kod: SE0013914868

FISN-kod: FUNDEDBYME/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2020-03-13

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 61KJ

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument:

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.