#20-64 Företrädesemission i Metacon AB

Styrelsen i Metacon AB (”Bolaget”) har, med stöd från bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 september 2020. Avstämningsdag är den 17 september 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 2,06 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 21 september 2020 till och med den 5 oktober 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 21 september 2020 till och med den 1 oktober 2020. Handel med betald tecknad aktie äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 21 september 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

För fullständig information om emissionen hänvisas till Bolagets prospekt.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 15 september 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Metacon TR
Kortnamn: META TR
ISIN-kod: SE0014856043
FISN-kod: METACON/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2020-09-21
Sista dag för handel: 2020-10-01
Instrument-ID: 73U9
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 194 339 419
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Metacon BT
Kortnamn: META BT
ISIN-kod: SE0014856050
FISN-kod: METACON/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2020-09-21
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 73UA
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.