#20-65 Företrädesemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”Bolaget”) har beslutat på extra bolagsstämma den 11 september 2020 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 september 2020. Avstämningsdag är den 16 september 2020.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 1,0 krona per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske från och med den 18 september 2020 till och med den 2 oktober 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 18 september 2020 till och med den 30 september 2020. Handel med betald tecknad aktie (BT) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 18 september 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 september 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding TR

Kortnamn: SUST TR

ISIN-kod: SE0014855938

FISN-kod: SUSTAINABL/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-09-18

Sista dag för handel: 2020-09-30

Instrument-ID: 73U7

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 12 089 513

Marknad: NSME

Segment: NSSE

 

Listningsnamn: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding BT

Kortnamn: SUST BT

ISIN-kod: SE0014855946

FISN-kod: SUSTAINABL/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2020-09-18

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 73U8

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.