#20-67 Uppdatering av observationsnotering för Net Trading Group NTG AB

Net Trading Group NTG AB (NTG), vars aktier är noterade på Nordic SME, är placerade under observation sedan 24 januari 2020 i enlighet med Nordic MTF:s meddelandeserie: #20-04, offentliggjorde den 14 september klockan 17:30 att bolaget ingått ett avtal om förvärv av Lightcircle AS (Lightcircle). Betalning avses att ske genom en apportemission om 41 800 000 aktier i NTG. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Lightcircle majoritetsägare i NTG och kommer efter transaktionen äga ca 73 % av antalet aktier och röster i NTG. Affären förutsätter beslut från en extra bolagsstämma i NTG, till vilken kallelse kommer skickas ut under andra halvan av oktober 2020, där fullständiga villkor kommer att redovisas.

Om det planerade förvärvet genomförs har NGM-börsen beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för dess fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning. Bolaget ska även upprätta och offentliggöra ett informationsmemorandum avseende verksamheten efter den genomförda affären.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål

för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att Bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av detta uppdateras härmed observationsnoteringen av aktierna i NTG till att omfatta det ovan beskrivna omvända förvärvet. Bolagets aktier kommer att handlas under observation till dess att det sammanslagna bolaget gått igenom en ny noteringsprocess.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Net Trading Group NTG
Kortnamn: NTGR
ISIN-kod: SE0009690811

FISN-kod: NETTRADING/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3T0L
Marknad: NSME
Segment: NSSE
Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55