#20-98 Företrädesemission i LightAir AB

Styrelsen i LightAir AB (”Bolaget”) beslutade den 20 november 2020, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 oktober 2020, om en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2020. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2020. Avstämningsdag är den 27 november 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Elva (11) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är 2,75 SEK per aktie.

Teckning av aktier med hjälp av teckningsrätter ska ske från och med den 1 december 2020 till och med den 15 december 2020.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME Sweden under perioden från och med den 1 december 2020 till och med 11 december 2020. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 1 december 2020 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 25 november 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LightAir TR

Kortnamn: LAIR TR

ISIN-kod: SE0015222641

FISN-kod: LIGHTAIR/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-12-01

Sista dag för handel: 2020-12-11

Instrument-ID: 7BXM

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 36 469 904

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: LightAir BT

Kortnamn: LAIR BT

ISIN-kod: SE0015222658

FISN-kod: LIGHTAIR/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2020-12-01

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 7BXL

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.