#21-17 Three Gates AB återförs från observation

Den 30 augusti 2019 placerades aktierna i Three Gates AB (”Bolaget”) under observation med anledning av att det ansågs föreligga en väsentlig osäkerhet rörande Bolagets ekonomiska situation eftersom det i Bolagets halvårsrapport framgick att det egna kapitalet var förbrukat och att Bolaget avsåg att kalla till kontrollstämma inom kort.

Den 26 februari 2021 offentliggjorde Bolaget sin bokslutskommuniké för 2020 där det framgår att Bolaget säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader.

Med hänvisning till ovanstående information har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Bolaget till ordinarie notering.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Three Gates
Kortnamn: GATE
ISIN-kod: SE0008435044
FISN-kod: THREEGATES/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3E5E
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55