#22-47 Företrädesemission i Xavi Solutionnode AB

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Bolaget") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 juni 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 juni 2022. Avstämningsdag är den 13 juni 2022.

För en (1) befintlig aktie av serie A respektive serie B på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B. Innehav av fyra (4) teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigar till teckning av sju (7) nyemitterade aktier av serie A respektive serie B till kursen 0,55 SEK per aktie.

Teckningsperiod är från och med den 15 juni 2022 till och med den 29 juni 2022. Handel med teckningsrätter av serie B (”TRB”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 23 juni 2022. Handel med betalda tecknade aktier av serie B (”BTB”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 juni 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 juni 2022.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Xavi Solutionnode TRB
Kortnamn: XAVI TRB
ISIN-kod: SE0018042558
FISN-kod: XAVISOLUT/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2022-06-15
Sista dag för handel: 2022-06-23
Instrument-ID: A9GG
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 44 904 758
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Xavi Solutionnode BTB
Kortnamn: XAVI BTB
ISIN-kod: SE0018042566
FISN-kod: XAVISOLUT/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2022-06-15
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: A9GH
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 78 583 323
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.