#22-48 Företrädesemission i Metacon AB

Styrelsen för Metacon AB (publ) ("Bolaget") har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 8 juni 2021, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 1,80 kr per aktie.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 juni 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 juni 2022. Avstämningsdag är den 14 juni 2022.

Teckningsperioden är från och med den 16 juni 2022 till och med den 30 juni 2022. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 16 juni 2022 till och med den 27 juni 2022. Handel med betalda tecknade aktier (BT) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 16 juni 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 10 juni 2022.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Metacon TR
Kortnamn: META TR
ISIN-kod: SE0018042459
FISN-kod: METACON/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2022-06-16
Sista dag för handel: 2022-06-27
Instrument-ID: A9H9
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 265 380 102

Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Metacon BT
Kortnamn: META BT
ISIN-kod: SE0018042467
FISN-kod: METACON/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2022-06-16
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: A9GS
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 88 460 034
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.