Adverty AB (publ) godkänt för upptagande till handel på NGM Nordic MTF

Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget godkänts för upptagande av Bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel torsdagen den 29 november 2018. I samband med noteringen publicerar Adverty ett informationsmemorandum.

Adverty meddelar att granskningsprocessen av Bolagets ansökan om upptagande till handel på NGM Nordic MTF blivit godkänd per den 26 november 2018 och att Bolaget publicerar informationsmemorandum i samband med noteringen.

Bolaget inledde initialt en noteringsprocess hos Nasdaq First North (”First North”). Denna noteringsprocess blev tidsmässigt utdragen i samband med val av finansieringslösning varvid Bolaget inledde dialog med Nordic Growth Market NGM (”NGM”) för att undersöka om det fanns mer tidseffektiva alternativ. NGM visade stort engagemang och Bolaget kunde därmed säkerställa sin målsättning att aktierna tas upp till handel utan vidare dröjsmål.

Bolaget har tidigare inom ramen för noteringsprocessen hos Nasdaq meddelat att man haft för avsikt att genom vanlig teckning i kombination med en konvertibellösning erhålla en total finansieringsram. Dock har denna modell visat sig svårförklarad vilket resulterat i att Bolaget beslutat att ej gå vidare med konvertibellån och istället tillsett kravet avseende rörelsekapital för kommande 12 månader genom att utöka befintliga åtaganden med en riktad nyemission till Mangold Fondemission AB om cirka 2,4 MSEK. Mangold Fondkommission AB kvittar också en fordring på Bolaget om 647 508 SEK mot aktier i Adverty.

Den riktade nyemissionen samt kvittningen sker med stöd av emissionsbemyndigande som beviljats styrelsen och omfattar totalt 411 335 aktier (325 001 aktier i den riktade nyemissionen och 86 334 aktier genom kvittning) till teckningskursen 7,50 SEK per aktie och i övrigt med exakt samma villkor som i den genomförda spridningsemissionen.   

Efter spridningsemission, kvittning och riktad emission har Adverty nu 12 126 285 utestående aktier och tillförs totalt cirka 11 MSEK i samband med noteringen. Styrelse, grundare och tidigare storägare står nu för ca 70 procent av totalt utestående aktier då nyss nämnda grupp valt att utöka sitt deltagande i emissionen. Ägare av dessa aktier har även ingått lock-up avtal som löper i minst 12 månader under vilken period dessa innehav ej är föremål för avyttring i marknaden.

Informationsmemorandum finns publicerat på Bolagets webbplats, www.adverty.com.

”Att Adverty nu hamnar i noterad miljö möjliggör för de expansionsplaner och den produktutveckling vi ser framöver. Vi har även under hösten breddat vår målgrupp genom tydligare fokusering på befintlig, traditionell mobilmarknad som komplement till VR/AR samt inlett förhandlingar med ytterligare betydelsefulla aktörer inom området. I och med vårt godkännande hos NGM och därmed avslutad noteringsprocess kommer bolaget även att kunna fokusera fullt ut på vår operativa verksamhet.” säger Niklas Bakos, VD för Adverty.

”En noteringsprocess är komplex ur många hänseenden. Att NGM visat ett sådant hängivet engagemang är något positivt för alla aktieägare. Samtidigt önskar jag tacka samtliga engagerade rådgivare såväl som Nasdaq för den dialog som fördes i den inledande processen. Nu ska bolaget sjösätta sin strategi i noterad miljö fullt ut.” tillägger Henrik Sundewall, styrelseordförande för Adverty.

Viktig information
Första dag för handel: 29 november 2018
Kortnamn: ADVT MTF
Mentor: Mangold Fondkommission AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Bakos, VD                    Henrik Sundewall, styrelseordförande

Telefon: +46 703 66 96 46        Telefon: +46 768 77 00 00

E-post: nb@adverty.com          E-post: hs@adverty.com

Om Adverty

Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com.