Attana har erhållit en första delbetalning om 300.000 SEK för samarbetsprojekt med Karolinska Universitetssjukhuset och KTH

I november 2017 erhöll Attana, Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan ett forskningsbidrag från VINNOVA om 4,8 MSEK för utveckling av bispecifika antikroppar riktade mot cancerceller, varav Attanas direkta del var 600.000 SEK. Projektet är nu halvvägs och Attana har nu mottagit 300.000 kr

Projektet syftar till att utveckla bispecifika antikroppar riktade mot cancerceller. Antikroppens ena arm ska interagera med cancerceller och antikroppens andra arm ska låta immunförsvarets egna T-celler docka för att på så sätt döda cancercellen. Attanas del i projektet är att karakterisera antikropparnas interaktion med de olika involverade cellreceptorerna, både på cancercellerna och T-cellerna. På så vis är tanken att rätt antikroppar kan väljas ut och optimeras. Karolinska Universitetssjukhuset utvecklar antikropparna och Attana och KTH karakteriserar antikropparnas egenskaper med olika tekniker. Projektet syftar både till att utveckla en specifik terapeutisk antikropp och att generisk förbättra utvecklingsprocessen av nya läkemedel innan djurstudier och kliniska prövningar. Projektet planeras att slutföras i slutet av 2019, då resterande 300.000 SEK utbetalas. 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.