Attana och Linneuniversitet har publicerat första delen av de vetenskapen bakom immunitetsprofiler

I International Journal of Molecular Science har Attana och Linneuniversitet publicerat valideringen av Attanas QCM teknik för IgG detektion och bestämning för in-vitro diagnostik. Tekniken har validerats mot elektrokemiluminescensimmunanalys (ECLIA) och emiluminescensimmunanalys (CLIA). Resultaten i denna publikation är en viktig del i framtagningen av Attanas immunitetsprofiler.

I publikationen Quartz Crystal Microbalance Platform for SARS-CoV-2 Immuno-Diagnostics har Attanas QCM-teknik utvärderats med avseende på reproducerbarhet, känslighet, linjäritet och specificitet för detektion av SARS-CoV-2-antikroppsbindning. Resultaten har jämförts med ECLIA och CLIA. Totalt jämfördes 119 humana serumprover, där 59 var positiva med ECLIA, 52 med CLIA och 48 med QCM. Sammanfattningsvis visade QCM-baserade SARS-CoV-2 IgG-immunoanalysen hög reproducerbarhet och linjäritet, samt god koherens med referensmetoderna.

Faktorer som påverkar resultaten är dels experimentberoende och dels interaktionsberoende.  Experimentberoende är till exempel att de olika teknikerna använt olika typer av antigen, QCM S-antigen, ECLIA N-antigen och CLIA S- och N-antigen och olika inkubationstider. QCM mäter i realtid i två minuter (men har ingen direkt inkubationstid), ECLIA nio minuters inkubationstid och CLIA har en två stegs inkubation om totalt 45 minuter inklusive sköljsteg.

Interaktionsberoende är kopplat till biologiska egenskaper som kinetiken för antikropp-antigen interaktionen och antikroppstitern. En låg titer och snabb associations- och dissociationshastighet kommer ge initialt högre signal än en låg titer med långsam kinetik. En av fördelarna med realtidsmätning i QCM är just att kinetiken bestäms och där med kan ge ytterligare diagnostisk information, dvs om neutraliserande kapacitet hos antikropparna. Eftersom syfte med denna artikel var att validera Attanas QCM teknik mot befintliga tekniker är kinetiken är inte inkludera i resultaten, utan de kommer i en ytterligare publikation.

 

Sammanfattningsvis har detta lagt grunden till det nuvarande gemensamma projektet som leds av Prof. Ian Nicholls vid Linneuniversitetet som syftar till att ta fram immunitetprofiler för fler patogen.

 

Relaterade publikationer:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-20251-8

https://europepmc.org/article/med/29399414

https://www.nature.com/articles/s41467-023-42408-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10457302/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2023.1243853/full

 

 

 

 

En bild som visar text, diagram, linje, Graf

Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar text, diagram, Graf, linje

Automatiskt genererad beskrivning

Grafen till vänster visar den goda linjäriteten för olika spädningar med hög samstämmighet mellan experimentella data och teoretiskt förväntat resultat. Grafen till höger visar reproducerbarheten mellan samma prover utförda vid två på varandra följande dagar.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Söderberg

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com