Beslut vid årsstämma i Indentive Värdepapper AB

Som ett led i transaktionen mellan Indentive AB och Artificial Solutions Holding ASH AB har Indentive ABs helägda dotterbolag Indentive Värdepapper AB hållit årsstämma och bland annat beslutat om ändringar i bolagsordning och ökning av antalet aktier, för att möjliggöra utdelning av dotterbolaget.

Årsstämman 2019 beslutade om följande punkter;

  •  Fastställande av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning
  •  Beslutades att fritt eget kapital överförs i ny räkning, i enlighet med styrelsens förslag
  •  Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 
  •  Beslutades om omval av styrelseledamöterna Björn Persson, Mattias Andersson, Jan Johansson och Gunnar Jardelöv. Vidare beslutade stämman om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig för revisionen
  •  Beslutades att arvode om 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode om 100 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning
  •  Beslutades att ändra bolagets bolagsform från privat aktiebolag till publikt aktiebolag och att i samband härmed anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Vidare beslutades om fondemission enligt styrelsens förslag. Aktiekapitalet ökas genom fondemissionen från 50 000 kronor till 500 000 kronor
  •  Beslutades om sammanläggning av aktier och omedelbart därefter om split av aktier samt om bolagsordningsändring; allt i enlighet med styrelsens förslag. Antal aktier efter split uppgår till 14 855 572. Det beslutades att avstämningsförbehållet skall träda ikraft den dag då avstämningsförbehållet registrerats av Bolagsverket

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 – 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se).