Dr Sannas AB (publ) beslutar om företrädesemission om cirka 2 MSEK

Styrelsen i Dr Sannas AB (publ):s (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) har idag den 15 februari 2019 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare för att fortsatt kunna hålla en hög takt av produktutveckling, kunna öka produktionsnivåer och därmed lagernivåer för att långsiktigt förbättra bruttomarginalen samt stärka upp det egna kapitalet. Teckningsförbindelser har lämnats av hela styrelsen i Dr Sannas samt de två huvudägarna Sanna Ehdin och VD Daniel Ehdin om cirka 50 procent av företrädesemissionen. (”Företrädesemissionen”).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I DR SANNAS AB (PUBL).

Sammanfattning 

  • Genom Företrädesemissionen tillförs Dr Sannas maximalt cirka 2 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 506 198 nya aktier av serie B i Dr Sannas.
  • En (1) befintlig aktie oavsett aktieslag ger rätt till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 4 SEK per aktie.
  • Styrelsen beslutade om Företrädesemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 som registrerades hos Bolagsverket den 20 juli 2018.
  • Teckningsförbindelser motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen har lämnats av Sanna Relations AB (helägt av Sanna Ehdin), Stavsborg Invest AB (helägt av VD Daniel Ehdin), Louise Dufwa, Jesper Yrwing och Pia Madison.
  • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 februari 2019. Teckningsperioden löper under perioden 4 mars till 18 mars 2019.
  • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att fortsatt hålla en hög takt av produktutveckling, kunna öka produktionsnivåer och därmed lagernivåer för att långsiktigt förbättra bruttomarginalen samt stärka upp det egna kapitalet. 

Bakgrund och motiv i sammandrag 

Dr Sannas erbjuder naturliga och ekologiska produkter inom hudvård och kost. Bolaget har sedan 2018 antagit en expansionsstrategi där tillväxt kommer att ske genom förvärv och fortsatt utökning av produktutbudet. Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin expansion mot en lönsam koncern. Syftet är att fortsatt hålla en hög takt av produktutveckling, kunna öka produktionsnivåer och därmed lagernivåer för att långsiktigt förbättra bruttomarginalen samt stärka upp det egna kapitalet.

Villkor för Företrädesemissionen 

Företrädesemissionen innebär att högst 506 198 aktier av serie B ges ut med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 2 MSEK, före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 197 417,22 SEK, från 592 251,94 SEK till 789 669,25 SEK.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie oavsett aktieslag ger rätt till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 4 SEK per B-aktie.

I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 28 februari 2019 och teckningsperioden löper under perioden 4 mars 2019 till 18 mars 2019. Handel med teckningsrätter sker på NGM Nordic MTF under perioden 4 mars 2019 till 14 mars 2019. En bilaga med fullständiga villkor och anvisningar beräknas offentliggöras med anledning av Företrädesemissionen omkring den 27 februari 2019, alltså kommer memorandum ej att upprättas i samband med Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser  

Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av teckningsförbindelser från Bolagets styrelse och huvudägare.

Teckningsförbindelser har lämnats av Sanna Relations AB (helägt av Sanna Ehdin), Stavsborg Invest AB (helägt av VD Daniel Ehdin), Louise Dufwa, Jesper Yrwing och Pia Madison.

Preliminär tidplan 

26 februari 2019  Sista dag för handel i Dr Sannas aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
27 februari 2019  Första dag för handel i Dr Sannas aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
27 februari 2019 Beräknad dag för offentliggörande av villkor och anvisningar.
28 februari 2019  Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
4 mars– 14 mars 2019  Handel med teckningsrätter på NGM Nordic MTF.
4 mars – Handel i BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med 4 mars fram tills Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats på Bolagsverket vilket beräknas ske runt vecka 14, 2019.
4 mars – 18 mars 2019  Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
20 mars 2019  Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Dr Sannas i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Dr Sannas har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019, kl. 15.30.

Kort om Dr Sannas 
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.