Kallelse till extra bolagsstämma i Dr Sannas AB (publ)

Aktieägarna i Dr Sannas AB (publ), org. nr. 556519–7729 (”Bolaget”) kallas härmed till extra...