Kallelse till extra bolagsstämma i Dr Sannas AB (publ)

Aktieägarna i Dr Sannas AB (publ), org. nr. 556519–7729 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 januari 2019, kl. 18.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 januari 2019, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 10 januari 2019.

Anmälan om deltagande kan skickas till Dr Sannas AB (publ), Att: IR, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller med e-post till ir@drsannas.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i extra bolagsstämman, påminns om att i god tid före den 11 januari 2019 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 10 januari 2019.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två protokolljusterare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Beslut om antagande av ny bolagsordning avseende ändring av bolagets firma
  8. Val av styrelse
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om ändring av Bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att ansöka till Bolagsverket om ändring av bolagets firma som ett led i bolagets expansionsstrategi. Namnförslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Artillerigatan 6, 144 51 Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, bemyndigas att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Val av styrelse (punkt 8)

Styrelsen föreslår att nuvarande ledamöter Susanna Hartmann-Petersen och Sanna Ehdin entledigas från styrelsen. Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Jesper Yrwing, Louise Dufwa och Daniel Ehdin. Till nya ledamot föreslås Pia Madison.

______________________

Stockholm i december 2018

Dr Sannas AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.