Camanio Care förstärker likviditeten genom riktad kvittningsemission

Camanio Care har beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om 2,1 miljoner kronor genom befintligt finansieringsavtal med Recall Capital AB, som även äger drygt 25 procent av aktierna i Camanio Care AB.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en nyemission om totalt 2 111 400 kronor och 4 968 000 aktier, vilket stärker bolagets eget kapital. Teckningskursen per aktie blir 0,425 kr, vilket motsvarar 100% på en 20 dagars volymavvägd genomsnittskurs under den senaste månaden. Antal aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 53 637 760 och aktiekapitalet uppgår till 10 727 552 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2019.