eBlitz Group AB tecknar avsiktsförklaring att avyttra investeringsportföljen

eBlitz Group AB (publ) har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om att avyttra hela investeringsportfölj av aktier till Dividend Sweden AB. Betalning erhålles genom en riktad emission om 47,5 miljoner Dividend Sweden B-aktier till kursen 0,50 kr/aktie, vilket gör eBlitz Group AB (publ) till största ägare i Dividend Sweden AB. eBlitz Group AB (publ) avser att genomföra en extra utdelning av Dividend Sweden B-aktier till bolagets aktieägare, givet att parterna kommer överens och affären sedvanliga godkännande.

eBlitz Group AB (publ) och Dividend Sweden AB har under en period haft strategiska samtal, vilket har resulterat i att parterna idag har tecknat en avsiktsförklaring där Dividend Sweden AB avser att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group AB till ett värde om 23,75 miljoner kronor. Betalning planeras ske genom en riktad emission om 47,5 miljoner Dividend Sweden B-aktier till kursen 0,50 kr/aktie. Totalt antal aktier i Dividend Sweden uppgår till 75 242 360, varav 559 998 av serie A och 74 682 362 av serie B.

Under förutsättning av affärens genomförande, så avser eBlitz Group AB (publ) att genomföra en extra utdelning av delar av de erhållna Dividend Sweden aktierna. Under perioden fram till utdelningen kommer Styrelsen i eBlitz Group AB (publ) även att genomföra en strategisk översyn av bolagets nuvarande verksamhet. eBlitz Group AB (publ) äger cirka 6,3 miljoner aktier, vilket motsvarar 7,8% av rösterna och 8,4% av kapitalet i Dividend Sweden AB, innan dagens transaktion.

Slutliga villkor för transaktionen ska bestämmas i ett aktieöverlåtelseavtal (SPA) som bland annat ska innehålla sedvanliga bestämmelser om köpeskilling, specifikation av förvärv och garantier. Genomförandet av affären och dess överenskomna priset är beroende av beroende av att inga okända omständigheter framkommer under due diligence-undersökningen.  Förvärvet är villkorat av extra bolagsstämmor hos eBlitz Group AB (publ) och Dividend Sweden AB.

Fullständiga detaljer kommer att kommuniceras i den kallelse till extra bolagsstämma som publiceras inom kort givet att parterna tecknar ett aktieöverlåtelseavtal (SPA).

Detta är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2023, kl. 13:30 CET.

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se